Prehľad nákladov tretej strany vynaložených na volebnú kampaň
pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
(§ 8 ods. 14 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
Meno, priezvisko, titul / názov / obchodné meno Martin Mlýnek
Adresa trvalého pobytu / sídla: Drobného 1, 84101 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO):  
Právna forma: Fyzická osoba
Číslo  osobitného účtu1) v tvare IBAN: SK720900000005082537874
Adresa webového sídla osobitného účtu: http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5082537874
A.  náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky                             (§ 8 ods. 11 písm. a) zákona) Suma v EUR
1.   0,00 €
2.   0,00 €
3.   0,00 €
...   0,00 €
ostatné spolu 0,00 €
  Sumár 0,00 €
B. náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy (§ 8 ods. 11 písm. b) zákona) Suma v EUR
1. REKLAMA, s.r.o. 1 110,10 €
2. REKLAMA, s.r.o. 844,73 €
3. Pintado s.r.o. 505,25 €
...   0,00 €
ostatné spolu 2 637,71 €
  Sumár 5 097,79 €
C. náklady na umiestňovanie volebných plagátov (§ 8 ods. 11 písm. c) zákona) Suma v EUR
1. REKLAMA, s.r.o. 992,40 €
2. Mouton, s.r.o. 352,20 €
3.   0,00 €
...   0,00 €
ostatné spolu 0,00 €
  Sumár 1 344,60 €
D. náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložených na volebnú kampaň                                                                     (§ 8 ods. 11 písm. d) zákona) Suma v EUR
1. Kreditna karta Facebook kampan 194,88 €
2.   0,00 €
3.   0,00 €
...   0,00 €
ostatné spolu 0,00 €
  Sumár 194,88 €
E. Sumár nákladov na volebnú kampaň (A + B + C + D) 6 637,27 €
Dátum 10.11.2017 Martin Mlýnek
podpis
1) Uvedie sa číslo osobitného účtu vedeného v banke (§ 8 ods. 8 zákona)
Vysvetlivky:
K časti A až D: 
V bodoch (1. až n) sa uvedú najvýznamnejší dodávatelia v poradí podľa objemu objednávok.
V riadku označenom ako "ostatné spolu" sa uvedú ostatní dodávatelia a úhrn sumy všetkých ostatných dodávok.
Poznámky:
Faktury za reklamu na Facebooku prišli v USD, v správe sú uvedené v EUR.
Rozdiel medzi zálohou 235 EUR na platby cez Facebook a platbami 194,88 EUR, teda 40,12 EUR bude vrátený na TÚ.
Facebook - FA1 26,41 € 30,10 USD
Facebook - FA2 53,04 € 60,35 USD
Facebook - FA3 11,25 € 12,83 USD
Facebook - FA4 104,18 € 118,19 USD
Správa bola zostavená na základe objednávky pre Akkurat s.r.o. - distribúcia letákov, faktúra doručená po dátume zostavenia správy
Faktúra vo výške 120 EUR, Echo media s.r.o, IČO: 50 610 392, k dňu zostavenia spravy nedoručená od dodávateľa a ani ku dňu vyžiadania podkladov UVK, neuhradená.